A VICTORIA APOTHEK (Székhely: Bahnhofstrasse 71, 8001 Zürich, Svájc postai úton elérhető az Adatkezelő, e-mail-ben az info@vidalista-rendeles.com címre küldött e-mail útján), mint kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az Ön szempontjából relevánsnak ítélt adatkezelésekről és érdemi tényekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

• közös adatkezelést végez az alábbi adatkezelőkkel, és célokból:

Adatkezelő megnevezéseKözös adatkezelési célok
Victoria Apothek mindenkori tagjai (részletesen és mindenkor aktualizáltan lásd a www.vidalista-rendeles.com// oldalon)megrendelés feldolgozása, teljesítése, számlázás, kintlevőségkezelés, munkaerő felvétel, munkaviszony megszűntetés


a. A Victoria Apothek, mint vállalkozáscsoport felépítése a következő, hivatkozva a GDPR 4. cikk 19. pontjára:

i. ellenőrző vállalkozás: Victoria Apothek

ii. ellenőrzött vállalkozások: a Cégcsoportba mindenkor tartozó más vállalkozások.

b. A közös adatkezelés jogalapja, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, a jogos érdek, amelyet a GDPR 48. preambulum pontjai is alátámaszt.
c. Az elsődleges, érintettel és hatósággal kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a VICTORIA APOTHEK Gyógyszer-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

• egyéb, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok szempontjából önálló adatkezelő a VICTORIA APOTHEK

• az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@vidalista-rendeles.com e-mail címre, vagy a kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő (vagy közös adatkezelési cél esetében akár más, a Cégcsoportba tartozó adatkezelő) egyéb elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz.

• a közös adatkezelésben résztvevők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika és tudomány mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Adatkezelők az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:

• az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén, fióktelepeinek címein papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

• profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

• adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.

• cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

• Adatkezelő és a közös adatkezelésben résztvevő más adatkezelők végeznek más adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik a telefonon, skype-on, stb. keresztül történő megkeresés is.
érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
AdatkörCélJogalapTárolási idő
névazonosításhozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontjacél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig
e-mail címazonosítás, kapcsolattartás
telefonszámkapcsolattartás
kérdés, kérésválaszadás, tájékoztatás
időpontkérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozásajogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet
adott válasz tartalma, időpontjaválaszadás bizonyításajogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés
Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása
Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
AdatkörCélJogalapTárolási idő
név* e-mail cím / levelezési cím / telefonszám* kérdés, kérés tartalma tájékoztatás adatköreiAzonosítás, megszólítás Azonosítás, kapcsolattartás Azonosítás, kapcsolattartás válaszadás, tájékoztatás válaszadás, tájékoztatásÖnkéntes hozzájárulás, ha az adatokat az érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére (pl. érintett kérelmével kapcsolatos levelezés során)cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig
megállapodás, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételérőlpolgári jogi elévülési időben
adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is, ilyen esetben a kapcsolatfelvétel során erről külön tájékoztatást ad az Adatkezelő, pl. a nem természetes személy ügyfél / partner kapcsolattartója adatainak kezelése(jogos) érdek megszűnéséig. Megjegyzés: egy levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezelheti azt elévülési időben, amelynek lejárta a jogos érdek megszűnésének időpontja lesz.
Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás/termék felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítéseaz Adatkezelő jogos érdekeMinden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás / termék igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indítnév, email cím/levelezési cím, telefonszám, korábbi szolgáltatás/termék, kapcsolódó szolgáltatás/termékLásd az adatkezelés tájékoztatójábanÉrintettek
Érintetti ajánlatkéréssel és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartásmegállapodás megkötéséhez szükséges lépés, ezért a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, kapcsolattartó esetén Adatkezelő jogos érdekeMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett, továbbá, aki az Adatkezelő ajánlata alapján beazonosíthatónév, telefonszám, email cím, ajánlati felhívás tárgya, tartalma, Adatkezelő által adott ajánlat tartalma, ajánlatot adó neve, ajánlat időpontja, ajánlatot adó aláírásaha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy 8 évig, mert számviteli bizonylatnak minősülÉrintettek
Adatkezelőtől történő megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a megrendelés leadása, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kapcsolattartásMegállapodás vagy jogos érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendelLásd a megrendelés adatköreitvisszautasított megrendelés esetén visszautasításig, elfogadott megrendelés esetén 8 évig, mert számvitel bizonylatnak minősülÉrintettek
Megállapodás megkötése során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás
Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel
Forrás: érintettek
AdatkörCélJogalapTárolási idő
név*Azonosítás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
számlázásJogi kötelezettség
szül. hely, időazonosításMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
anyja neveAzonosítás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
(Lak)címAzonosítás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
SzámlázásJogi kötelezettség teljesítése
telefonszámKapcsolattartás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
e-mail cím*Kapcsolattartás, szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintettSzerződésben 8 évig, külön nyilvántartásban módosításig
szerződés tárgya*, fizetési feltételek*, jogok és kötelezettségek, dátum, aláírásszerződés tartalmi elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
A fogyasztóvédelmi törvény alapján reklamáció/panaszkezelés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése, rendezése és a kapcsolattartásjogi kötelezettség teljesítéseMinden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli, továbbá a panaszt kezelő Munkatársaz 1997. évi CLV. törvényt és a vonatkozó panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit5 évÉrintettek
Rögzített vonalú telefonbeszélgetés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
minőségjavítás, kapcsolattartás nyomonkövetése, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézéseönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a rögzített vonalú telefonbeszélgetés által/során beazonosítható, beazonosítotthívás azonosítója érintett neve telefonszám érintett hangja a hívás időpontja a beszélgetés során megadott személyes adatok telefonbeszélgetés oka6 hónapig, panasz esetén az 1997. évi CLV. törvény alapján 5 évigÉrintettek
Érintetti – ügyfél – nyilvántartás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetéseaz adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) b). pontja, mert a teljesítéshez szükséges, ha a szerződést kötő fél az érintett maga (pl. természetes személy, egyéni vállalkozó, stb.) vagy amennyiben a megállapodásban az érintett szervezet képviselője, vagy kapcsolattartója, úgy adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapul, vagy ha potenciális ügyfélről van szó, az érintetti adatokat az Adatkezelő jogos érdeke alapján nyilvántartási rendszerben kezeli, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesminden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenniügyfél neve kapcsolattartó neve beosztás telefonszám e-mail cím képviselt szervezet adatai megrendelések adataiha jogi vagy ténybeli akadály nincsen, akkor érintett kérésére törlésig, vagy adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig, vagy utolsó vásárlástól számított 8 évigÉrintettek
Visszahívás kérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
érintett visszahívásának kezdeményezéseönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki visszahívást kér az Adatkezelőtől és így a visszahívás kérése alapján beazonosítható, beazonosított, valamint a visszahívást kezdeményezőnév, email cím, telefonszám, üzenet, visszahívás időpontja, visszahívó személyecél megvalósulásáig, vagy amennyiben a telefonbeszélgetés valamilyen joghatás kiváltására irányul, vagy alapja valamilyen, később bizonyítandó ténynek, jogviszonynak, úgy az adatokat az Adatkezelő elévülési időben kezeliÉrintettek
Egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelettel kapcsolatban végzett adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatás lehívásaa 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).támogatási kérelem adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyek, így például a kedvezményezett, az Adatkezelő munkatársaa 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet mellékletei, például, nem kizárólagosan: A kedvezményezett adatai Igényelt támogatás összege forintban Nyilatkozatok adattartalmai Keltezés, a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást végző engedélyes aláírása Mellékletek, így pl. számla másolatok személyes adat tartalma8 évig őrzi meg az általános számviteli tárolási szabályok alapjánÉrintettek
Iktatás során rögzített adatokkal kapcsolat adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
bejövő/kimenő küldemények nyomonkövetése későbbi bizonyítás céljábólJogos érdek, GDPR 6. cikk (1) f) pontjaMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait az Adatkezelő iktatás közben rögzíti, tipikusan a bejövő küldemény feladója, kimenő küldemény címzettje, vagy képviselőjenév, cím, tárgy, időpontáltalános elévülési időbenÉrintettek
Számlakibocsátás során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a számlakibocsátással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítésejogi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerintminden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számla (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylat) alapján azonosítható, azonosított2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 évközvetlenül az érintettől, ritkán közhiteles nyilvántartásból
Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapjánjogi kötelezettség teljesítése (számla megőrzése) a 2007. évi CXXVII. törvény (179. §) alapjánminden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült2007. évi CXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az üzleti év plusz 8 évközvetlenül a számlát kiállító féltől
Kamerarendszer üzemeltetés során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem személyvédelem és az érintettek azonosítása bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása minőségbiztosítási okokjogos érdekMinden természetes személy, aki a térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodikképmás, felvételen tanúsított magatartás14 napigérintettek
Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata
Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köreCélJogalapTárolási idő
név*azonosításÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok
Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
e-mail cím*azonosítás és hírlevél kiküldéseÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja*későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testethírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét
Ügyfélelégedettség mérése során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a visszajelzések alapján a minőség, az elégedettség javítása (emberi, fizikai és más erőforrások vonatkozásában), esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartásHozzájárulás vagy jogos érdekMinden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt (függetlenül a jogalaptól)Lásd az elégedettségi kérdőívek adattartalmátcél megvalósulásáig (szükséges javítás végrehajtásáig); panasz esetén 5 évigsaját érintetti nyilvántartásból, érintettektől
Rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: a rendezvényre történő jelentkezés lehetővé tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatok által beazonosítható, beazonosított
AdatkörCélJogalapTárolási idő
résztvevő neve* (cégneve, adószáma)Azonosítás, megszólításÖnkéntes hozzájárulásCél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása
Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötöttJogi kötelezettség8 évig
Résztvevő címe*Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötöttJogi kötelezettség8 évig
résztvevő telefonszámakapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásCél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása
Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
résztvevő e-mail címe *kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásCél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása
Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
időpont*Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötöttJogi kötelezettség8 évig
Létszám*Megállapodás esetén a szerződés elemeMegállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett8 évig
Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingjeÖnkéntes hozzájárulásAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznekérintett publikus neve érintett publikus fotója érintett publikus e-mail címe érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete érintett általi értékelés, vagy más műveletérintett kérésére törlésigÉrintettek
Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításajogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyeknév, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás30 napigÉrintettek

Az érintett jogai


Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő e-mail-es elérhetőségre (info@vidalista-rendeles.com) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: birosag.hu/birosag-kereso